Disclaimer

© Op alle, op deze website gepubliceerde foto’s rust copyright, Richard Kanters Fotografie is een onderdeel van stichting party mania, alle foto’s vallen dan ook onder de rechten van stichting party mania. Niets in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Richard Kanters worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of bewerking of een deel daarvan.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen schriftelijk te worden gericht aan Richard Kanters ( info@stappenindenhaag.nl ). Als de afbeelding niet in opdracht van of ten behoeve van de afgebeelde persoon is gemaakt, is het portretrecht beperkt. De afgebeelde persoon kan zich alleen verzetten tegen vermenigvuldiging of openbaarmaking, voor zover die persoon een redelijk belang heeft om zich daartegen te verzetten, zoals omschreven in de Auteurswet 1912, zie (http://nl.wikipedia.org/wiki/Portretrecht)

De hier gepubliceerde foto’s kunt u tegen een vergoeding nabestellen. Er is geen sprake van commercieel belang. Afgebeelde personen kunnen derhalve géén compensatie verlangen voor publicatie van een foto waarop hij /zij te zien is / zijn. Indien u een foto hebt nabesteld, blijft het portretrecht van de afgebeelde persoon onverwijld gelden: u mag de foto’s slechts voor privédoeleinden gebruiken.

Bij gebruik of reproductie in strijd met deze bepalingen zal de inbreuk makende partij zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een schadevergoeding verschuldigd zijn van minimaal € 250,- (zegge twee honderd vijftig euro excl. BTW) per item (Internet en Kranten) € 400,-(zegge vier honderd euro excl. BTW) per item  bij gebruik drukwerk, tijdschriften, poster en flyers. De inbreuk makende partij dient zijn inbreuk makende handelingen direct te staken. Anders zijn we genoodzaakt het uit handen te geven aan ons juridisch team, de bijbehorende kosten worden verhaald op de inbreuk makende partij.

Overheid – Auteurswet 1912 | Wikipedia – Auteursrecht | Justitie – Auteursrecht © 2003 – 2022 | Richard Kanters | www.richardkanters.nl | www.stappenindenhaag.nl